کشور: لبنان

دانلود فیلم Where Do We Go Now? 2011

دانلود فیلم Where Do We Go Now? 2011

گروهی از زنان لبنانی سعی می کنند تنش های مذهبی بین مسیحیان و مسلمانان روستای خود را کاهش دهند.

دانلود فیلم Capernaum 2018

پسر 12 ساله در حالی که برای یک جرم خشن پنج سال محکومیت خود را سپری می کرد ، به دلیل بی توجهی از والدینش شکایت می کند.